Ετικέτες

Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 5.30 μ.μ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ''Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 1821-1923'' ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ π ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 5.30 μ.μ. στην αίθουσα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης του Θρησκευτικοφιλολογικού Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχαι" οι φιλόλογοι Γιάννης Πατρίκος, Βασιλεία Γιασιράνη και Χρυσούλα Κοντογεωργάκη με συμμετοχή και του π. Χρίστου Χαχαμίδη, δρος Θεολογίας, θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο του αιδεσιμολογιωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π.Ιωάννου Συρεγγέλα, δρος Θεολογίας, "Η επαρχία Δημητριάδος 1821-1923" των Εκδόσεων Πελασγός, του Ιωάννου Γιαννάκενα.

.................................................................................................................................................................

Χρονολογία Έκδοσης Νοέμβριος 2014

Η αέναος ροή του χρόνου συστρεφομένη πέριξ του ιστού του διαρρεύσαντος βίου, συμπαρασύρει τα ανθρώπινα έργα. Κατ' ακολουθίαν, ο διανυθείς ιστορικός βίος, ως το σύνολον των ανθρωπίνων πράξεων θετικών ή αρνητικών, καλύπτεται υπό του "ενεστώτος χρόνου". Ούτω αι επικαλυφθείσαι πράξεις υπό του παρόντος, απομεμακρυσμέναι πλέον καθίστανται ασθενείς εις την μνήμην. Ο πανδαμάτωρ χρόνος φέρει την φθοράν και αφανίζει τας πηγάς. Το υπό των δύο τούτων παραγόντων δημιουργούμενον κενόν, πολλάκις επιδιώκεται η κάλυψίς του δια παραχαράξεως της ιστορικής αληθείας και δι' αυθαιρέτων υποκειμενικών αντιλήψεων. Φαινόμενον σύνηθες δια την εποχήν μας, όπου επιδιώκεται παντί τρόπω η παραθεώρησις του "σπερματικού λόγου". Υπό τας τοιαύτας σκέψεις και προβληματισμούς και κυρίως τη προτροπή και επιμονή του σεβαστού μου καθηγητού, κ.κ. Αθανασίου Αγγελοπούλου, ελήφθη η απόφασις εκπονήσεως ταύτης της εργασίας.
Η παρούσα μελέτη είναι καρπός προσωπικής ερεύνης πολλών ετών και κυρίως της μεταπτυχιακής σπουδής. Έργον επίπονον, μακροχρόνιον και πολυδάπανον. Η επαρχία της Δημητριάδος είναι ιδιότυπος. Χαρακτηρίζεται από μακροβιότητα και έντασιν. Αι πηγαί, αι ειδήσεις είναι κατεσπαρμέναι τήδε κακείσε. Κυρίως δε το ανοργάνωτον των πηγών, το πλήθος των ειδήσεων και των λεπτομερειών, κατέστησαν δυσχερή την σύνθεσιν. Σκοπός και κατεύθυνσις της εργασίας ταύτης είναι να παρουσιασθή ανάγλυφος η εικών της αναπτύξεως εν χώρω και χρόνω του θρησκευτικού συναισθήματος, εν τη επαρχία της Δημητριάδος, μεθ' όλων των εκφάνσεών της

Περιεχόμενα

Πίναξ Περιεχομένων
Βραχυγραφίαι
Πρόλογος
Εισαγωγή
- Μεταβολαί εις τα όρια και την διοίκησιν
Συνοπτική ιστορική θεώρησις της επαρχίας Δημητριάδος μέχρι του 1821
Τα όρια της επαρχίας Δημητριάδος κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας μέχρι της απελευθερώσεως 1881 και η τοπογραφία της
Η τοπογραφία της επαρχίας Δημητριάδος κατά την περίοδον 1881-1923
Ανακατατάξεις κατά την Επανάστασιν
- Επισκοπική Ιστορία
Βιογραφικά τινα στοιχεία
Τάξις προκαθεδρίας της επαρχίας Δημητριάδος
Η επισκοπική Έδρα
Βραχύβιος η αρχιερατεία κατά τα έτη 1821 - 1858
Το αντικληρικόν μένος των οπαδών του αντιιδεαλισμού
- Η πνευματική κατάστασις της επαρχίας
Διοικητική Διάρθρωσις Μητροπόλεως
Το μορφωτικόν επίπεδον του κλήρου, η αμφίεσις και το ποσοστόν αυτών
Η Εκκλησία εις τον αγώνα του 1821 και εις τους μετέπειτα Χρόνους
Πανηγύρεις
Ναοδομία
Εκκλησιαστική Ρητορική
Λοιπαί Θρησκευτικαί Κοινότητες εν τη επαρχία Δημητριάδος
- Εκκλησιαστικαί και πνευματικαί προσωπικότητες
Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης
Ιωάννης Δαλέζιος
π. Κωνσταντίνος Κατσώλας
Θεόδωρος Ζωγράφος
Σπυρίδων Κ. Διαμαντόπουλος Δορ Θ
Επιλεγόμενα
Παράρτημα
Κείμενα
Τοπογραφική περιγραφή της επαρχίας Δημητριάδος
Το σιγίλλιον του 1794
Πατριαρχική απόφασις περί προαγωγής της "χώρας Τρικκέρων εις Εξαρχίαν Πατριαρχικήν"
Πατριαρχικά και Συνοδικά γράμματα δι'ών αποφασίζεται η κατάργησι της Εξαρχίας των Τρικκέρων
Επιστολή Μητροπολίτου Αθανασίου "Διατίμησις" ρυθμίζουσα τα "Αρχιερατικά δικαιώματα" του Επισκόπου Δημητριάδος και Ζαγοράς Μελετίου
Συντακτήριος λόγος Μητροπολίτου Δημητριάδος Γρηγορίου Ε' Φουρτουνιάδου
Τηλεγραφική διαμαρτυρία Επισκόπου Γερμανού
Περί καταργήσεως του νόμου 2679
Επισκοπικός Κατάλογος της επαρχίας Δημητριάδος
Χρονολογικός Κατάλογος Επισκόπων Φθιωτίδων Θηβών
Μία εγκύκλιος του Μητροπολίτου
Εγκύκλιος Πατριάρχου Ανθίμου
Χρονολογικός πίναξ των μεταβολών των διοικητικών συστημάτων και διαιρέσεων της Πολιτείας και Εκκλησίας από 1833 έως 1923
Εργογραφία Ζωσιμά Εσφιγμενίτου
Φωτογραφικόν υλικόν
Χάρται
Βιβλιογραφία κατ' επιλογήνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου