Ετικέτες

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΟΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ ΜΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Ο. ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣΧρονολογία Έκδοσης : Ιούλιος 2010
 
Το παρόν πόνημα, που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ, αποτελεί την περίληψιν της συμμετοχής του αειμνήστου Υποστρατήγου Στεφάνου Καραμπέρη του Ευαγγέλου εις τας ανταρτικάς ομάδας της «Πανελληνίου Απελευ­θερωτικής Οργανώσεως» (Π.Α.Ο.), η οποία έδρασεν κατά των κατακτητών της Πατρίδος μας (Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων) την τριετίαν 1942-1944 εις διαφόρους περιοχάς της Μακεδονίας.
          Ο Στρατηγός, έχοντας ζήσει έντονα την δράσιν της Π.Α.Ο. εις τέσσαρας διαφορετικάς περιοχάς της Μακεδονίας (Δ. Μακεδονία, Πάϊκο, Βέρμιο, Πιέρια), ηθέλησε να συμπλη­ρώσει τα μέχρι τώρα εκδοθέντα βιβλία δια την Ιστορίαν της Π.Α.Ο. μέσω των προσωπικών του εμπειριών, να εξάρει την προσφοράν πολλών αγωνιστών της, οι οποίοι παρέμειναν εις την ανωνυ­μίαν, είτε διότι δεν έγινε ευρέως γνωστή η δράση των. Επίσης να τονίσει δια μίαν ακόμη φοράν τον αντεθνικό ρόλο του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, οι οποίοι εις ελαχίστους περιπτώσεις ησχολήθησαν με το έργον της εθνικής αντιστάσεως κατά των κατακτητών και η κυρία ενασχόλησις ήτο η εξολόθρευσις των εθνικών αντιστασιακών οργανώσεων, προκειμένου να καταστούν κυρίαρχοι της καταστάσεως εις την Ελλάδα μετά την απελευθέρωσίν της, δημιουργώντας ευνοϊκάς συνθήκας εγκαθιδρύσεως κομμουνιστικού καθεστώτος, καθιστώντας την Πατρίδα Δορυφόρον της ΕΣΣΔ.
          Το πόνημα είναι αφιερωμένον εις όσους ηγωνίσθησαν υπέρ βωμών και εστιών της μητρός Πατρίδος και ιδιαιτέρως εις αυτούς, οι οποίοι δεν ηυτύχησαν να ίδουν τους καρπούς των προσπαθειών των και των οποίων αι θυσίαι συνετέλεσαν εις την εκπλήρωσιν του εθνικού σκοπού


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου